Verejná vyhláška – VSD

Projektová dokumentácia k stavbe uvedenej v Oznámení verejnou vyhláškou je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tatranskej Javorine počas úradných hodín.