Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Obec Tatranská Javorina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva na piatok 11. marca 2011 o 15,00 hod. v budove obecného úradu na I. poschodí Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré … Čítať ďalej…

Zákon 546/2010

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

Čítať ďalej…

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 582/2004 Z. z. A Zák. č. 517/2005 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady vydáva pre územie obce Tatranská Javorina. Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010.

Čítať ďalej…

Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

AKTUALIZOVANÉ: 28.11.2010 O 13.37 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 173 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 132 Počet odovzdaných obálok: 132 Účasť voličov v %: 76,30 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 126 (6 neplatných lístkov) Starostu: 127 (5 neplatných lístkov) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: … Čítať ďalej…

Obecný úrad Tatranská Javorina

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä: zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, pripravuje odborné … Čítať ďalej…