Obecný úrad Tatranská Javorina

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä: zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, pripravuje odborné … Čítať ďalej…