Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00. Právo voliť    Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má … Čítať ďalej…

Poučenie o spôsobe hlasovania voliča – voľba poštou

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre voľby do Národnej rady Slovenskej boli doručené: – hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov – obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu a – návratná obálka označená heslom … Čítať ďalej…

Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 5. marca 2016.   Právo voliť      Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je • zákonom ustanovené … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Anna Galliková, 51 r., predavačka, Tatranská Javorina 17, nezávislý … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: Alena Bobulová, 48 r., predavačka, Tatranská Javorina 13, … Čítať ďalej…

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie

Ústredná volebná komisia na svojom zasadnutí 13.2.2014 prijala uznesenie č. 5, ktoré uvádzame v plnom znení: Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 5 „Ústredná volebná komisia a) povoľuje prítomnosť fyzických osôb pri sčítaní hlasov v okrskových volebných komisiách a v obvodných volebných komisiách pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, b) upozorňuje predsedov volebných komisií, že fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o … Čítať ďalej…