Poučenie o spôsobe hlasovania voliča – voľba poštou

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre voľby do Národnej rady Slovenskej boli doručené: – hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov – obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu a – návratná obálka označená heslom … Čítať ďalej…

Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 5. marca 2016.   Právo voliť      Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je • zákonom ustanovené … Čítať ďalej…