Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Anna Galliková, 51 r., predavačka, Tatranská Javorina 17, nezávislý … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: Alena Bobulová, 48 r., predavačka, Tatranská Javorina 13, … Čítať ďalej…

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie

Ústredná volebná komisia na svojom zasadnutí 13.2.2014 prijala uznesenie č. 5, ktoré uvádzame v plnom znení: Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 5 „Ústredná volebná komisia a) povoľuje prítomnosť fyzických osôb pri sčítaní hlasov v okrskových volebných komisiách a v obvodných volebných komisiách pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, b) upozorňuje predsedov volebných komisií, že fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o … Čítať ďalej…

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia voličovi odoberie a pripojí k zoznamu oprávnených voličov. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov oprávnených voliť … Čítať ďalej…

Voličský preukaz /Vzor/

Voličský preukaz Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie … Čítať ďalej…

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár – kardiochirurg, Bratislava HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, … Čítať ďalej…

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Tatranská Javorina podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Čítať ďalej…Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Výsledky volieb do NR SR 2012

Účasť vo voľbách je 59,11%, najnižšia účasť bola v obvode Lučenec (50,80%) a najvyššia v obvode Tvrdošín (67,52%).  Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 392 451 a volieb sa zúčastnilo presne 2 596 443. Počet platných odovzdaných hlasov 2 553 726, takže 42 717 (1,57%) bolo neplatných.

Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine?

Čítať ďalej…Výsledky volieb do NR SR 2012