Pozvánka na zasadnutie OcZ 28.06.2016

POZVÁNKA V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2016 (utorok) o 16:30 hod. v budove obecného úradu na I. poschodí. Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu … Čítať ďalej…