Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Predseda: Martin Krigovský Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce: Predseda: Mgr. Ľuboslava Budzáková Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková

Starosta Bc. Miroslav Michaľák

Starosta obce Miroslav Michaľák je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Do funkcie starostu bol zvolený 29 októbra 2022 na volebné obdobie 2022 – 2026. Svoj slávnostný sľub zložil na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Starosta … Čítať ďalej…

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti, zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

V obci Tatranská Javorina  vzhľadom na počet obyvateľov je pre referendum, ktoré sa bude konať  dňa 21.01.2023 utvorený : – jeden volebný okrsok – volebná miestnosť: spoločenská miestnosť– I.poschodie, Obecný úrad, Tatranská Javorina 33                                                                            číslo telefonu: 0524499104 Tatranská Javorina 10.11.2022                                                                 Alena Pitoňáková                                                                                                                       starostka obce

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta2022vyhlasujem referendum, v ktorom voliči rozhodnú o otázke:„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republikyje možné uskutočniť … Čítať ďalej…

Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2022

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 151Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 97Počet odovzdaných obálok: 97Účasť voličov v %: 64,23 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: 5Zvolený starosta: Miroslav Michaľák Bc., – Kresťanskodemokratické hnutie – 65 hlasov (68,42%) Ostatný kandidáti v poradí: Petronela Nemešányová … Čítať ďalej…