Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov – informácia

Oprávneným voličom je

  • osoba, ktorá má právo hlasovať’ v referende, ktoré sa vykoná 21.januára 2023, a ktorá
    má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany
    verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a
  • osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej
    domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke špeciálnej
okrskovej volebnej komisie v Poprade Ing. Mgr. Štefánii Zahoranskej (ďalej len
„,zapisovateľka špeciálnej komisie). Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a
to výlučne telefonicky, na t. č. 0915 693 842 v úradných hodinách Okresného úradu
Poprad
(Pondelok, Utorok, Štvrtok 08:00 – 15:00, Streda: 08:00 – 17:00,
Piatok: 08:00 – 12:00)


Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 16. januára 2023.

V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t. j. v piatok 20. januára 2023
je možné podať’ žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Ak oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode
špeciálneho volebného okrsku v Poprade, má trvalý pobyt v niektorej z obcí v územnom obvode
okresu Poprad, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky bez hlasovacieho
preukazu.

Ak oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode
špeciálneho volebného okrsku v Poprade, nemá trvalý pobyt v niektorej z obcí v územnom
obvode okresu Poprad, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na
základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke špeciálnej okrskovej komisie v
Poprade, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa
musí nachádzať v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku v Poprade (okres Poprad)
e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu
oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.