Pozvánka na zasadnutie OcZ 18.01.2023

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 18.01.2023 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Voľba hlavného kontrolóra
 6. Správa o vývoji zberu TKO a separovaného zberu za rok 2022
 7. Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2023
 8. Plán použitia finančných prostriedkov, ktoré obec získala ako náhradu spoločenskej hodnoty drevín vyrúbaných v jej katastri
 9. Správa o stave CO a PO, zmeny zloženia hliadok
 10. Rôzne
 11. Záver