Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia má obec zriadenú e-mailovú adresu:

obecnyurad@tjavorina.eu

Termín prijímania žiadostí: do 2.12.2022