Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ 28.11.2022

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022 (pondelok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
  • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ
  • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia
  • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
  • Vystúpenie novozvoleného starostu
 4. Schválenie programu
 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 6. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 7. Zriadenie komisií, určenie náplní ich práce, voľba ich predsedov a členov
 8. Určenie platu starostu obce
 9. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
 10. Schválenie plánu práce a zasadnutí OcZ na rok 2023
 11. Rozpočtové opatrenie v rozpočte obce v roku 2022
 12. Rozpočet obce Tatranská Javorina na rok 2023, návrh rozpočtu na roky 2024, 2025 – schválenie
 13. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tatranská Javorina – prerokovanie
 14. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti
 15. Prerokovanie ceny za službu obecným traktorom
 16. Určenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra obce Tatranská Javorina a rozsahu výkonu jeho funkcie
 17. Rôzne
 18. Záver