Pozvánka na zasadnutie OcZ 20.09.2022

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2022 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o hospodárení za I. polrok 2022
 6. Vyhodnotenie kultúrnych akcii v roku 2022
 7. Prerokovanie a schválenie náhrady nevyčerpanej dovolenky starostky za rok 2022 pri ukončení volebného obdobia
 8. Prerokovanie a schválenie odmeny poslancom pri ukončení volebného obdobia
 9. Informácia o rozhodnutí sociálnej poisťovne vo veci hlavného kontrolóra obce
 10. Rôzne
 11. Záver