Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 166, uznesením č. 151/2022 zo dňa 20.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine bude mať 5 poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode.

V Tatranskej Javorine 19.07.2022               

                                                                                                                                         Alena Pitoňáková

                                                                                                                                          starostka obce