Pozvánka na zasadnutie OcZ 20.06.2022

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2022 (pondelok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Záverečný účet obce Tatranská Javorina za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2022
 7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026, určenie volebného obvodu v obci Tatranská Javorina
 8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026
 9. Kultúrna akcia ANNABAL – organizačná príprava
 10. Rôzne
 11. Záver