Pozvánka na zasadnutie OcZ 16.05.2022

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 16.05.2022 (pondelok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Správa o priebežnom plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2022
  6. Informácia Komisie pre ochranu verejného záujmu
  7. Kultúrna akcia – Deň rodiny + Deň detí v Tatranskej Javorine (prerokovanie a príprava)
  8. Rôzne
  9. Záver