Pozvánka na zasadnutie OcZ 03.03.2022

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 03.03.2022 (štvrtok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022
 7. Správa o plnení rozpočtu za rok 2021
 8. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2021
 9. Správa o vývoji zberu TKO a separovaného zberu za rok 2021
 10. Kultúrne podujatia v roku 2022 – plán
 11. Obnova strechy a fasády budovy obecného úradu – prerokovanie
 12. Rôzne
 13. Záver