Pozvánka na zasadnutie OcZ 24.11.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2021 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Správa o hospodárení obce k 30.09.2021
  6. Návrh rozpočtu obce Tatranská Javorina na rok 2022, 2023,2023 – prerokovanie
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2021 – prerokovanie
  8. Rôzne
  9. Záver