Pozvánka na zasadnutie OcZ 29.09.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2021 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o hospodárení za II. polrok 2021
 6. Prehodnotenie kultúrnych akcii v roku 2021
 7. Informácia o stave obnovy strechy na márnici
 8. Prerokovanie VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Tatranská Javorina
 9. Návrh plánu práce na rok 2022
 10. Rôzne
 11. Záver