Pozvánka na zasadnutie OcZ 29.06.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2021 (utorok) o 15:30 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Záverečný účet obce Tatranská Javorina za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
  6. Kultúrna akcia ANNABAL – organizačná príprava
  7. Rôzne
  8. Záver