Pozvánka na zasadnutie OcZ 04.03.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 04.03.2021 (štvrtok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
 7. Správa o plnení rozpočtu za rok 2020
 8. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2020
 9. Kultúrne a športové podujatia v roku 2021 – plán
 10. Rôzne
 11. Záver
Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 69KB)