Pozvánka na zasadnutie OcZ 04.06.2020

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2020 (štvrtok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Záverečný účet obce Tatranská Javorina za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 6. Správa o priebežnom plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2020
 7. Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2020 o podmienkach držania psov na území obce Tatranská Javorina – schválenie
 8. Nákup kompostérov pre obyvateľov obce Tatranská Javorina
 9. Informácia Komisie pre ochranu verejného záujmu
 10. Kultúrne akcie – prerokovanie usporiadania z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19
 11. Rôzne
 12. Záver


Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 89KB)