Informácie o prevencii pred koronavírusom

Vážení občania, v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 Vám prinášame praktické rady ministerstva zdravotníctva, ako aj zoznam regionálnych kontaktov, ktoré môžu byť pre Vás užitočné v prípade prevencie, alebo podozrenia na nákazu koronavírusom:

 • umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
 • zvážte účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Prešovský samosprávny kraj na základe usmernenia ministerstva školstva v súčasnej dobe neodporúča školám organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu. Každému klientovi, žiakovi alebo zamestnancovi, ktorý sa vrátil z oblasti, kde potvrdili koronavírus, odporúča župa sledovať svoj zdravotný stav. A to minimálne po dobu 14 dní. V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, vyzýva občanov, aby kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu.

Krajská samospráva odporúča všetkým občanom dodržiavanie zásad osobnej hygieny, používanie dezinfekčných prostriedkov a zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašľaní papierovou vreckovkou. Taktiež upozorňuje ľudí, aby sa nedotýkali neumytými rukami tváre.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírus sa môžu občania obrátiť na nepretržitú 24-hodinovú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove:

 • 0911 908 823 

alebo e-mailom:

Callcentrum pre okres Poprad v súvislosti s informáciami o COVID-19 zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, ktorý poskytuje predmetné informácie v pracovné dni od 7.00 hod. do 15.00 hod. na tel. č.:

 • 0911 635 260
 • 0903 905 080

alebo e-mailom:

Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si môžete prečítať tu:
https://www.ruvzpp.sk/aktuality-a-novinky/uvz-sr-verejna-vyhlaska-vo-veci-nariadenia-opatrenia-na-predchadzanie-vzniku-a-sireniu-prenosneho-ochorenia-covid-19/

Viac informácií o koronavíruse sa  môžete dozvedieť tu:
https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Prešovský samosprávny kraj