Pozvánka na zasadnutie OcZ 04.03.2020

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 04.03.2020 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020
 7. Správa o plnení rozpočtu za rok 2019
 8. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2019
 9. Návrh, schválenie a určenie kritérií príspevku na stravu pre dôchodcov s trvalým pobytom v Tatranskej Javorine – poberateľom stravy v stravovacom zariadení
 10. Kultúrne a športové podujatia v roku 2020 – plán
 11. Rôzne
 12. Záver


Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 51KB)