Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec Tatranská Javorina určuje na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu emailovú adresu obce Tatranská Javorina: obecnyurad@tjavorina.eu