Pozvánka na zasadnutie OcZ 02.12.2019

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2019 (pondelok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Správa o hospodárení k 30.09.2019
  6. Rozpočet obce Tatranská Javorina na rok 2020 , návrh rozpočtu na roky 2021,2022 – schválenie
  7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine
  8. Príprava kultúrneho podujatia – posedenie pri Mikulášskom punči
  9. Rôzne
  10. Záver


Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 47KB)