Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec Tatranská Javorina určuje pre doručenie žiadosti o voľbu poštou túto mailovú adresu: obecnyurad@tjavorina.eu

Všetky informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2