Pozvánka na zasadnutie OcZ 27.09.2019

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2019 (piatok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Správa o hospodárení za I. polrok 2019
  6. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove vo veci preskúmania zákonitosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad zo dňa 20.03.2018
  7. Stretnutie s dôchodcami – príprava na mesiac október
  8. Návrh plánu práce na rok 2020
  9. Rôzne
  10. Záver


Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 30KB)