Pozvánka na zasadnutie OcZ 26.06.2019

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Verejné osvetlenie v Tatranskej Javorine – pokračovanie rekonštrukcie osvetlenia cesty na cintorín
  6. Záverečný účet obce Tatranská Javorina za rok 2018 – schválenie
  7. Príprava kultúrnej akcie ANNABÁL
  8. Rôzne
  9. Záver


Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 32KB)