Pozvánka na zasadnutie OcZ 30.05.2019

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2019 (štvrtok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Správa o priebežnom plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2019
  6. Kultúrna akcia – zájazd pre obyvateľov obce z príležitosti MDD
  7. Žiadosť o písomné vyjadrenie k riešeniu protipovodňových opatrení v toku rieky Javorinka
  8. Rôzne
  9. Záver


Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 66KB)