Pozvánka na zasadnutie OcZ 07.02.2019

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2019 (štvrtok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019
7. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
8. Verejné osvetlenie v Tatranskej Javorine – pokračovanie ďalšej etapy
9. Správa o stave CO a PO v obci Tatranská Javorina
10. Kultúrne a športové podujatia v roku 2019 – plán
11. Rôzne
12. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 57KB)