Pozvánka na zasadnutie OcZ 06.11.2018

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 06.11.2018 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o hospodárení k 30.09.2018
6. Návrh rozpočtu obce Tatranská Javorina na rok 2019,2020,2021
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Rôzne
9. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Vložiť komentár