Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ 04.12.2018

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 04.12.2018 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ
b.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia
c.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
d.) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
6. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
7. Zriadenie komisií, určenie náplní ich práce, voľba ich predsedov a členov
8. Určenie platu starostu obce
9. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
10. Rozpočet obce Tatranská Javorina na rok 2019, návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 – schválenie
11. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tatranská Javorina – schválenie
12. Rôzne
13. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 53KB)