Pozvánka na zasadnutie OcZ 14.06.2018

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 14. Júna 2018 (štvrtok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Záverečný účet obce Tatranská Javorina za rok 2017 – schválenie
6. Správa o priebežnom plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2018
7. Verejné osvetlenie v Tatranskej Javorine – pokračovanie rekonštrukcie
8. Prerokovanie začatia obstarávania zmeny Územného plánu obce Tatranská Javorina
v lokalitách Obec 2018
9. Rôzne
10. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Vložiť komentár