Pozvánka na zasadnutie OcZ 26.03.2018

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 26. Marca 2018 (pondelok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018
7. Správa o plnení rozpočtu za rok 2017
8. Správa o inventarizácii majetku
9. Správa o zbere TKO a separovaného zberu za rok 2017
10. Príprava letných kultúrnych podujatí
11. Žiadosť o zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Tatranská Javorina
12. Rôzne
13. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Vložiť komentár