Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.12.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 13. Decembra 2017 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Preskúmanie Územného plánu obce Tatranská Javorina rok 2017
6. Rozpočet obce Tatranská Javorina na rok 2018 , návrh rozpočtu na roky 2019,2020 – schválenie
7. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tatranská Javorina – schválenie
8. Rôzne
9. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 30KB)