Pozvánka na zasadnutie OcZ 28.11.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 28. Novembra 2017 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o hospodárení k 30.09.2017
6. Verejné osvetlenie v Tatranskej Javorine – realizácia I. etapy rekonštrukcie
7. Návrh rozpočtu obce Tatranská Javorina na rok 2018,2019,2020
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
9. Rôzne
10. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 56KB)