Oznámenie o začatí preskúmavania platného Územného plánu obce Tatranská Javorina

Obec Tatranská Javorina, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, o z n a m u j e začatie procesu preskúmavania platného Územného plánu obce Tatranská Javorina podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona.

Účelom preskúmania platného územného plánu obce je zistiť, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový územný plán obce.

Obyvatelia, podnikatelia a inštitúcie obce Tatranská Javorina,

ako aj ostatná verejnosť,

sú oprávnení podať námety, pripomienky a podnety

k platnému územnému plánu obce

do 27. novembra 2017 (pondelok).

Pripomienky je potrebné zasielať na adresu: Obec Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina, alebo na elektronickú adresu: starostka@tjavorina.eu .

Platný Územného plánu obce Tatranská Javorina je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle obce www.tjavorina.eu a na Obecnom úrade v kancelárii starostky, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00hod. do 15:00 hod.

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (PDF, 38KB)