Oznámenie o začatí preskúmavania platného Územného plánu obce Tatranská Javorina

Obec Tatranská Javorina, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, o z n a m u j e začatie procesu preskúmavania platného Územného plánu obce Tatranská Javorina podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona.

Účelom preskúmania platného územného plánu obce je zistiť, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový územný plán obce.

Obyvatelia, podnikatelia a inštitúcie obce Tatranská Javorina,

ako aj ostatná verejnosť,

sú oprávnení podať námety, pripomienky a podnety

k platnému územnému plánu obce

do 27. novembra 2017 (pondelok).

Pripomienky je potrebné zasielať na adresu: Obec Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina, alebo na elektronickú adresu: starosta@tjavorina.eu .

Platný Územného plánu obce Tatranská Javorina je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle obce www.tjavorina.eu a na Obecnom úrade v kancelárii starostky, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00hod. do 15:00 hod.

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

GDE Error: Requested URL is invalid