Pozvánka na zasadnutie OcZ 26.09.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 26. Septembra 2017 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prezentácia územného plánu obce Tatranská Javorina – predvedie Ing.Jaroslav Lizák
6. Správa o hospodárení za I. polrok 2017
7. Prerokovanie rekonštrukcie a dobudovania nových svetelných bodov verejného osvetlenia v Tatranskej Javorine
8. Stretnutie s dôchodcami – príprava na mesiac október
9. Návrh plánu práce na rok 2018
10. Rôzne
11. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 30KB)