Pozvánka na zasadnutie OcZ 20.06.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 20. Júna 2017 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Záverečný účet obce Tatranská Javorina za rok 2016 – schválenie
6. Správa o priebežnom plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2017
7. Územný plán obce Tatranská Javorina – návrh na aktualizáciu
8. Verejné osvetlenie v Tatranskej Javorine – návrh na rekonštrukciu v spolupráci
s VSD Košice
9. Úprava budovy obecného úradu v Tatranskej Javorine
10. Príprava kultúrneho podujatia – Annabal
11. Rôzne
12. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 59KB)