Pozvánka na zasadnutie OcZ 28.03.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 28. Marca 2017 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
7. Správa o plnení rozpočtu za rok 2016
8. Správa o inventarizácii majetku
9. Správa o zbere TKO a separovaného zberu za rok 2016
10. Usporiadanie registratúrneho strediska-archívu Obecného úradu Tatranská Javorina
11. Príprava kultúrnych podujatí – uvítanie deti narodených v r. 2016, MDD
12. Rôzne
13. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 63KB)