Pozvánka na zasadnutie OcZ 12.12.2016

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2016 (pondelok) o 16:30 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočet obce Tatranská Javorina na rok 2017 , návrh rozpočtu na roky 2018,2019
– schválenie
6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tatranská Javorina
– schválenie
7. Rôzne
8. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Vložiť komentár