Pozvánka na zasadnutie OcZ 16.11.2016

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 16. november 2016 (streda) o 16:30 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh rozpočtu obce Tatranská Javorina na rok 2017,2018,2019
6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
7. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č.02/2015 o vylepovaní volebných plagátov
8. Informácia o projekte miniDCOM+ do ktorého sa zapojila obec Tatranská Javorina
9. Rôzne
10. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)