Pozvánka na zasadnutie OcZ 27.09.2016

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 27. september 2016 (utorok) o 16:30 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prerokovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v Podspádoch
6. Orez stromov na cintoríne v Tatranskej Javorine
7. Správa o hospodárení za I. polrok 2016
8. Stretnutie s dôchodcami – príprava na mesiac október
9. Návrh plánu práce na rok 2017
10. Rôzne
11. Záver

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Vložiť komentár