Kolektívna zmluva na rok 2016

V súlade so zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, § 231 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
zmluvné strany

OBEC Tatranská Javorina
zastúpená starostkou/om obce
Alenou Pitoňákovou

na jednej strane
a

Základná organizácia – Slovenský odborový zväz verejnej správy
Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici,
zastúpená predsedníčkou Magdalénou Guzyovou

na druhej strane
uzatvárajú túto

Kolektívnu zmluvu na rok 2016

 
Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.
 

[download id=”131″]