Poučenie o spôsobe hlasovania voliča – voľba poštou

Poučenie

o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou

Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre voľby do Národnej rady Slovenskej boli doručené:

– hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov

– obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu a

– návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU“, Vašou adresou, ako adresou odosielateľa a adresou obecného (mestského, miestneho) úradu, ako adresou prijímateľa.

Z hlasovacích lístkov vyberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môžete bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) a túto zalepíte,   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môžete zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Zakrúžkovať môžete poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak odovzdáte prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Upravený hlasovací lístok vložíte do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) a zalepíte ju.

Hlasovací lístok, na ktorom budú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované, bude platný, na uvedené úpravy sa nebude prihliadať.

Zalepenú obálku vložíte do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU“ a odošlete ju. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci (mestu, mestskej časti) najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 4. marca 2015.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na internetovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr

 

 

 

 

 

 

Vložiť komentár