Štatút obce Tatranská Javorina

Preambula

Obecné zastupiteľstvo obce Tatranská Javorina, na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schvaľuje tento

ŠTATÚT OBCE TATRANSKÁ JAVORINA

PRVÁ HLAVA

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Čl. 1

Štatút obce Tatranská Javorina upravuje postavenie a pôsobnosť obce Tatranská Javorina (ďalej len „obec“), orgány obce a ich pôsobnosť, symboly obce a ocenenia obce.

DRUHÁ HLAVA

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ OBCE

Čl. 2

Čl. 3

Územie obce

(1) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie Tatranská Javorina.
(2) Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo zlučuje s inou obcou alebo mestom vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom obce.


Čl. 4

Obyvatelia obce

(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
(2) Obyvateľ obce, občan Slovenskej republiky sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:

     a. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce;

b. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum);

     c. zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva;

     d. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce;

     e. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely

     f. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa
v obci;

     g. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

(3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce.
V súvislosti s tým je povinný:

     a. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby
organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických
podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce;

     b. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci;

     c. napomáhať udržiavať poriadok v obci;

    d. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

(4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(5) Na samospráve obce, okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoji obce, má právo podieľať sa aj ten, kto:

     a. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok;

     b. je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo na dlhodobý pobyt;

     c. má čestné občianstvo obce.

 
Čl. 5

Samospráva obce

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

     a. orgánmi obce;

     b. hlasovaním v miestnom referende;

     c. zhromaždením obyvateľov obce.
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä:

     a. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
         obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania;

     b. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce;

     c. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu;

     d. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas,
záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci;

     e. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,pamiatkových území a pamätihodností obce;

     f. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp;

     g. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport;

     h. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje
nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb.

     i. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu , koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci;

     j. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a rozvoja obce;

     k. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia;

     l. organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce;

     m. zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste;

     n. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá
o zachovanie prírodných hodnôt;

     o. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného prepisu;

     p. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách;

     q. vedie obecnú kroniku v slovenskom jazyku.

(4) Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

(5) Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Čl. 6

Vzťah obce a štátu

(1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obce štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

(2) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

(4) V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

(5) Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jeho území sídlo alebo pracovisko.

Čl. 7

Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy (ďalej len “samosprávne VZN”) a všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh štátnej správy (ďalej len “správne VZN”).
(2) Samosprávnym VZN obec uplatňuje svoju samostatnú legislatívnu pôsobnosť. Na vydanie samosprávneho VZN nie je potrebné osobitné splnomocnenie uvedené v zákone. Samosprávne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(3) Správnym VZN obec uplatňuje prenesenú pôsobnosť na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Správne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(4) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(5) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

(6) Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade v Tatranskej Javorine (ďalej len “obecný úrad”) a môžu sa zverejňovať aj na internetovej stránke obce.

Čl. 8

Financovanie obce

 (1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

     a. príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu);

     b. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov;

     c. podiely na daniach v správe štátu;

     d. výnosy z pokút uložených za priestupky;

     e. iné príjmy.

(2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

(3) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

(4) Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

(5) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

Čl. 9

Rozpočet obce

 1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie troch kalendárnych rokov, z toho rozpočet na posledné dva kalendárne roky majú informatívny charakter.

(2) Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

(3) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(4) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(5) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

(6) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

(7) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Záverečný účet schvaľuje obecné zastupiteľstvo do 30.6. nasledujúceho roka.

(8) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť dobrovoľnú verejnú zbierku.

Čl. 10

Majetok obce

 (1) Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetkom obce sú veci a majetkové práva, ktoré obec nadobudla na základe osobitného zákona a ďalšie veci a majetkové práva, ktoré obec získava v rámci svojej činnosti a pri hospodárení s vlastným majetkom.

(2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

(5) Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely , je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(6) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

Čl. 11

Hospodárenie s majetkom obce

 (1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
     a. udržiavať a užívať majetok;
     b. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím;
     c. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi;
     d. viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

(3) Hospodárenie s majetkom obce upravujú zásady, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadila podľa osobitného zákona. Všetky právne úkony spojené v nakladaní s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

(5) Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom a so zásadami.

(6) Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.

(7) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

TRETIA HLAVA

 ORGÁNY OBCE

Čl. 12

 (1) Orgánmi obce sú:

     a. Obecné zastupiteľstvo obce Tatranská Javorina (ďalej len “obecné zastupiteľstvo);

     b. starosta obce Tatranská Javorina (ďalej len “starosta”).

(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 (3) Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

  a. komisie.

(4) V obci Tatranská Javorina nie je zriadený Obecný hasičský zbor. Medzi obcou Tatranská Javorina a obcou Ždiar je uzatvorená zmluva o hasičskej výpomoci Dobrovoľným požiarnym zborom obce Ždiar. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí – výpomoci Dobrovoľným hasičským zborom Ždiar časovo neohraničenej. Obec Ždiar vypomôže obci Tatranská Javorina svojim Dobrovoľným hasičským zborom v prípade potreby riešenia požiarnej situácie.  


Čl. 13

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

     a. starostu;

     b. zamestnanca obce;

     c. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou;

     d. podľa osobitného zákona.

(3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo, v rozpätí od 3 do 5 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

     a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

     b. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný
účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov;

     c. schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí;

     d. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku;

     e. schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;

     f. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných
predpisov;

     g. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku;

     h. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
zhromaždenia občanov;

     i. uznášať sa na nariadeniach;

     j. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
územných celkov alebo územných orgánov;

     k. určovať plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
starostu rozsah výkonu jeho funkcie;

     l. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat,
schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

     m. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,

     n. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;

     o. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;

     p. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

     q. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

     r. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

     s. rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam obecnej rady,

     t. rozhoduje o zložení a úlohách komisií,

(5) Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Účasť obyvateľov obce na samospráve

 (1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

     a. zlúčenie obce s inou obcou alebo mestom, rozdelenie alebo zrušenie obce,
ako aj o zmenu názvu obce;

     b. odvolanie starostu;

     c. petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorú podpísalo aspoň 30% oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce.

(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone.

(3) Obecné zastupiteľstvo

     a. vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak
          1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce;
          2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej
              republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy;

     b. môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť
         starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

(4) O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu tohto článku rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

(5) Petíciu podľa odseku 1 písm. c) tohto článku overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta; starosta neoveruje petíciu na vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj ďalšie náležitosti podľa osobitného zákona, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície na vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu.

(6) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

(7) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

(8) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

Čl. 15

Starosta

(1) Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

(2) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

     a. poslanca obecného zastupiteľstva;

     b. zamestnanca obce;

     c. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou;

     d. predsedu samosprávneho kraja;

     e. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy;

     f. podľa osobitného zákona.

(3) Starosta:

     a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej a podpisuje ich uznesenia;

     b. vykonáva obecnú správu;

     c. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám;

     d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom
vyhradené obecnému zastupiteľstvu;

     e. uchováva vlajku obce a pečať obce;

(4) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. V rámci svojej riadiacej právomoci je starosta oprávnený vydávať príkazy starostu.

(5) Starosta môže zriadiť rady starostu ako svoje stále alebo dočasné poradné orgány, pričom zároveň určí ich zloženie a úlohy.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa pravidiel určených osobitným zákonom a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva.

(7) Starosta môže uložiť pokutu fyzickej osobe, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. , za:

     a. priestupky proti verejnému poriadku , proti občianskemu spolunažívaniu , proti majetku , ako aj za priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou a za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce.

     b. ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest;

     c. ak nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú obcou, poskytnúť
osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

     d. Pokuta je príjmom obce;

(8) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

(9) Mandát starostu zaniká:

     a. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou;

     b. uplynutím funkčného obdobia;

     c. vzdaním sa mandátu;

     d. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený;

     e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony;

     f. vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní
starostu;

     g. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce;

     h. v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie starostu s funkciami určenými podľa osobitného zákona,
ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu;

     i. smrťou;

     j. zrušením obce.

(10) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením Obecnému úradu v Tatranskej Javorine. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Čl. 16

Zástupca starostu

(1) Zástupca starostu zastupuje starostu v celom rozsahu jeho právomocí počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
(2) Starosta poveruje na výkon funkcie zástupcu starostu spravidla na celé funkčné obdobie, a môže ho aj kedykoľvek odvolať. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, obecné zastupiteľstvo ho zvolí aj bez návrhu starostu.

(3) Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa článku 14 odseku 3 tohto štatútu, ak ho nezvolá starosta.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 5 tohto článku, patrí plat podľa osobitného zákona.

(6) Zástupcovi starostu, ktorý ak je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce.

Čl. 17

Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Podrobnosti o komisiách obecného zastupiteľstva upravuje Náplň práce komisií obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Čl. 18

Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä:

     a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce;

     b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
a komisií;

     c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce vydaných v správnom konaní;

     d. vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva, rozhodnutia obce ;

     e. zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s originálnymi kompetenciami danými zákonmi;

     f. zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy danými zákonmi.

(3) Obecný úrad riadi a jeho prácu organizuje starosta.

Čl. 19

Hlavný kontrolór

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

(2) Hlavný kontrolór najmä:

     a. vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako
aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce;

     b. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich
schválením v obecnom zastupiteľstve;

     c. predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu;

     d. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti;

     e. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

(3) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

(4) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

(5) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

     a. poslanca obecného zastupiteľstva;

     b. starostu;

     c. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou;

     d. iného zamestnanca obce;

     e. podľa osobitného zákona.

(6) Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí:

     a. vzdaním sa funkcie;

     b. odvolaním z funkcie;

     c. uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený;

     d. smrťou.

(7) Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

     a. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin,
ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený;

     b. vykonáva funkciu podľa odseku 5 tohto článku;

     c. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie;

     d. bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola
obmedzená.

ŠTVRTÁ HLAVA

SYMBOLY A OCENENIA OBCE

Čl. 20

Symboly obce

 (1) Symbolmi obce sú:

     a. erb obce

     b. vlajka obce

    c. pečať obce
 (2) Erb obce tvorí v zelenom štíte strieborný zlato korunovaný vztýčený gryf v zlatej zbroji, oboma labami držiaci zlatý javorový list. Je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou T-93/02 zo dňa 13.9.2002

(3) Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej, bielej, žltej, zelenej,žltej,bielej,žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
 

Čl. 21

Používanie symbolov obce

(1) Symboly obce uvedené v článku 21 odseku 1 tohto štatútu používa obec pri výkone samosprávy.

(2) Erb obce a znaky používa obec a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:

     a. na pečiatkach starostu, obecného úradu, prípadne na pečiatkach organizácií obcou riadených;

     b. v záhlaví dokumentov, listín, písomností , orgánov obecného zastupiteľstva, obecného úradu, hlavného kontrolóra, organizácií obcou riadených;

     c. na označeniach budov, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať štátny znak;

     d. na hnuteľných predmetoch v majetku obce a jeho organizácií;

     e. na iných reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, jej orgánov a organizácií ňou riadených.

(3) Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej zástave. Vlajku obce je možné používať na označenie budov samosprávy obce.

(4) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.


Čl. 22

Ocenenia obce

(1) Za obzvlášť významné zásluhy o obec a jeho obyvateľov, môže obec udeliť:

     a. Čestné občianstvo obce Tatranská Javorina;

     b. Cenu obce Tatranská Javorina

     c. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Tatranská Javorina.

(2) Ocenenia uvedené v odseku 1 tohto článku možno udeliť aj in memoriam.

(3) Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s obcou, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže obec oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

(4) O udelení ocenení uvedených v odseku 1 tohto článku a o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty alebo pomníka rozhoduje obecné zastupiteľstvo v zmysle príslušného platného VZN.

(5) V odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva obce Tatranská Javorina, Ceny obce Tatranská Javorina, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Tatranská Javorina a o odstránení pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

PIATA HLAVA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Čl. 23

Účinnosť

Štatút obce Tatranská Javorina nadobúda účinnosť dňom schválenia:

Štatút obce Tatranská Javorina bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tatranskej Javorine dňa 13.11.2015, uznesením č. 43/2015

V Tatranskej Javorine dňa 13 .11.2015

Alena Pitoňáková
starostka obce Tatranská Javorina