UZNESENIA z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine 2.1.2015

 

OBEC Tatranská Javorina

UZNESENIA

z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine.


Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo 2.1.2015 o 15.30 hod. na obecnom úrade v  Tatranskej Javorine.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o  17,55 hod.

Rokovanie viedol : Eva Harabinová – predsedníčka volebnej komisie

Alena Pitoňáková – starostka obce

UZNESENIE č.1/2015

Voľby do orgánov samosprávy Obce Tatranská Javorina

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. Berie na vedomie

 1. Výsledky voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

 2. Vystúpenie starostu obce

 3. Informáciu o konaní volieb do samosprávy

 4. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny

B. Konštatuje, že

 1. Novozvolená starostka obce Alena Pitoňáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

 2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 • Gallik Jozef
 • Gnebusová Slávka
 • Michaľak Miroslav
 • Sedláková Blažena
 • Tomľan Anton

C. Poveruje

 1. Poslanca Gallika Jozefa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

D. Zriaďuje

 1. Komisie obecného zastupiteľstva:

a) Komisia pre ekonomiku, mládež, kultúru a šport

b) Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a riešenia priestupkov a sťažnosti

c) Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zákonom 357/2004 Z.z

E. Volí

Zapisovateľku: Monika Michaľáková

Overovateľov: Jozef Gallik Blažena Sedláková

 1. za predsedov komisií OcZ:
 • Michaľák Miroslav – Komisia pre ekonomiku, mládež, kultúru a šport
 • Sedláková Blažena – Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a riešenia priestupkov a priestupkov
 • Michaľáková Monika – Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zákonom 357/2004 Z.z.

 

 1. členov komisií OcZ
 • Komisia pre ekonomiku, mládež, kultúru a šport

Gnebusová Slávka

Sedláková Blažena

 • Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a riešenia priestupkov

Gallik Jozef

Tomlan Anton

 • Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zákonom 357/2004 Z.z.

Gallik Jozef

Gnebusová Slávka

UZNESENIE č.2/2015

Plat starostu Obce Tatranská Javorina

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. určuje

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Aleny Pitoňákovej podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z.

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky kalendárny rok 2013 a násobku podľa § 4 ods. 1

UZNESENIE č.3/2015

Odmeňovanie poslancov OcZ

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. schvaľuje

Smernicu o odmeňovaní poslancov OcZ v Tatranskej Javorine / príloha /

B. ruší

Smernicu o odmeňovaní poslancov z 28.11.2014 v celom rozsahu

UZNESENIE č.4 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. schvaľuje

Plán práce a zasadaní OcZ na rok 2015 / príloha /

UZNESENIE č.5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. ruší

Doterajšej platenú prevádzkovú dobu obecnej knižnice

B. Schvaľuje

Bezplatnú prevádzkovú dobu obecnej knižnice podľa potreby

Zodpovedná starostka obce Alena Pitoňáková

UZNESENIE č.6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. Schvaľuje

Finančnú odmenu za udržiavanie (odhŕňanie) ciest v zimnom období vo výške 3,50 € za hodinu

Cudzím sa bude fakturovať mesačne za poplatky stanovené OcZ

UZNESENIE č.7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. Schvaľuje

Vydávanie stravných lístkov pre starostku obce podľa zásad (Kolektívna zmluva)

ktoré platia pre zamestnancov obce, podľa odpracovaných dní v mesiaci.

UZNESENIE č.8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine

A. Schvaľuje

Použitie súkromného vozidla v zmysle zákona č.283/2002 o cestovných náhradách.

Dohodnutá výška náhrady je podľa § 7 zákona č 283ú2002 Z.z. o cestovných náhradách.

 1. Základná náhrada za 1 km a náhrada za spotrebované pohonné hmoty. ( § 7 ods.1)

Budú spracované zásady na aké účely.

Záver

 1. Starostka oboznámila poslancov s návrhom programu nasledujúceho OcZ, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne / február 2015 /

 2. Záverom starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť.

 

 

Tatranská Javorina 2.1.2015 Alena Pitoňáková

Overovateľ uznesenia: Zapisovateľ: