Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.01.2015

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE
obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine
na deň 02. január 2015 o 15,30 hod.
V budove obecného úradu v Tatranskej Javorine na I. poschodí

PROGRAM:

I. časť
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Tatranská Javorina
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
II. časť
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver

 

Kompletné znenie si môžete stiahnuť tu.

Vložiť komentár