Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.09.2014

P O Z V Á N K A

Obec Tatranská Javorina Vás pozýva na
zasadnutie obecného zastupiteľstva
v pondelok 22. septembra 2014 o 16,30 hod.

v budove obecného úradu na I. poschodí

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
    a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  4. Rôzne, diskusia
  5. Záver

 

Kompletné znenie si môžete stiahnuť tu.

Vložiť komentár